Този сайт използва "бисквитки" (cookies), с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече.

Разбрах
Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка Обади се 0700 10 321

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

11 продукта
11 продукта

Боядисването е основна ремонтна дейност, която се налага често на домакинствата. Оптимизирането на тази работа е от голяма важност, защото касае всички. Точно тук влизат в употреба пистолетите за боядисване.
Пистолетите за боядисване могат да бъдат електрически и пневматични. Обект на наш интерес представляват първите, тъй като те се използват масово в бита, докато употребата на вторите е по-тясна и специализирана, като касае повече професионалистите.
Кла­си­чес­ки­ят пис­то­лет за бо­я­дис­ва­не ра­бо­ти със сгъс­тен въз­дух. За това обаче е необходим ком­п­ре­сор – ма­ши­на, под­хо­дя­ща за по-се­ри­оз­на ра­бо­тил­ни­ца, но не и да се смес­ти в шка­фа с ин­с­т­ру­мен­ти на бал­ко­на или в ма­зе­то. Затова за до­маш­на упот­ре­ба се из­пол­з­ват елек­т­ри­чес­ки виб­ра­ци­он­ни пис­то­ле­ти, ко­и­то в по­ве­че­то слу­чаи ус­пеш­но замес­т­ват въз­душ­ни­те пис­то­ле­ти. Елек­т­ри­чес­ки­ят пис­то­лет е зна­чи­тел­но по-ев­тин от ком­п­лек­та „пис­то­лет + ком­п­ре­сор” и за­е­ма мно­го мал­ко мяс­то. Не на пос­лед­но мяс­то с не­го мо­же да се бо­я­дис­ват и труд­нодос­тъп­ни мес­та. 

КАК РАБОТИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯ?

Виб­ра­ци­он­ни­ят елек­т­ри­чес­ки пис­то­лет за боя е под­хо­дящ за вся­как­ви бо­я­д­жийс­ки ра­бо­ти, ко­га­то е не­об­хо­ди­мо по­лу­ча­ва­не на рав­но­мер­но бо­я­ди­са­ни по­вър­х­нос­ти. Ос­вен то­ва, осо­бе­но при бо­я­дис­ва­не на по-го­ле­ми по­вър­х­нос­ти, зна­чи­тел­но по­ви­ша­ва про­из­во­ди­тел­ност­та на ра­бо­тата в срав­не­ние с бо­я­дис­ва­не­то с чет­ка или ва­ляк. Бо­я­та се изтлас­к­ва под ви­со­ко на­ля­га­не от мал­ко бу­та­ло, ко­е­то се дви­жи въз­в­рат­но-пос­тъ­па­тел­но – под дейс­т­ви­е­то на си­лен про­мен­ли­во­то­ков елек­т­ро­маг­нит и пру­жи­на. Стру­я­та се раз­п­ръс­к­ва през дю­зи с различни диаметри, пред­наз­на­че­ни за раз­лич­на гъс­то­та (вис­ко­зи­тет) на бо­я­та. Мак­си­мал­но­то ко­ли­чес­т­во боя, ко­е­то един та­къв пис­то­лет мо­же да из­п­ръс­ка е 270–300 г/мин. Ако вмес­ти­мост­та на ре­зер­во­а­ра за боя е 1 л, това оз­на­ча­ва, че съ­дър­жа­нието ще сти­гне за око­ло 3–4 мин бо­я­дис­ва­не. Виб­ра­ци­он­ни­те пис­то­ле­ти имат и спе­ци­а­лен гъв­кав удъл­жи­тел, кой­то поз­во­ля­ва бо­я­дис­ва­не на ина­че не­дос­тъп­ни мес­та. Ши­ро­чи­на­та на фа­ке­ла и ко­ли­чес­т­во­то на из­п­ръс­ка­на­та боя се нагласяват с по­мощ­та на ре­гу­ли­ращ винт.
С помощта на електрически пистолет лесно и бързо можете да боядисате всяка повърхност. Както вече отбелязахме, този инструмент се радва на широка употреба от домашните майстори, ала нерядко попада и в ръцете на професионалисти. Една от главните причини за неговата популярност е в ефективността на пръскането, която гарантира икономичност в разхода на материал.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ ПРИ ИЗБОР НА ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ?

Мощността е една от важните характеристики при избора на електрически пистолет за боядисване. Тя трябва да се съобразява с обема на работа, която имате да вършите. Зависимостта е право пропорционална: по-голяма площ за боядисване изисква инструмент с по-голяма мощност. И обратното.
Диаметърът на дюзата също е важен показател при търсенето на подходящия модел. Следва да обърнете внимание и на максималното налягане, както и на силата на въздушния поток, която се измерва в милилитри за минута. 

ОТ КАКВО ЗАВИСИ КАЧЕСТВОТО НА БОЯДИСВАНЕТО?

Доб­ри­ят кра­ен ре­зул­тат от бо­я­дис­ва­не­то за­ви­си ос­нов­но от три фактора:
- Пра­вил­на­та под­го­тов­ка на бо­я­дис­ва­на­та по­вър­х­ност: тя тряб­ва да бъ­де гладка, доб­ре по­чис­те­на, су­ха, обез­п­ра­ше­на и обез­мас­ле­на.
- Пра­вил­но подб­ра­на­та гъс­то­та (вис­ко­зи­тет) на бо­я­та: ко­га­то се ра­бо­ти с пре­ка­ле­но гъс­ти, с го­лям вис­ко­зи­тет бои, пок­ри­ти­е­то изглежда ка­то напръс­ка­но на кап­ки и има матова повърхност. Об­рат­но, при бо­я­дис­ва­не с боя с по-нисък от пред­пи­са­ния вис­ко­зи­тет тя мно­го лес­но мо­же да про­те­че, осо­бе­но ко­га­то се бо­я­дис­ват вер­ти­кал­ни повърхнос­ти. В то­зи слу­чай специалистите дават нетрадиционен съвет за спа­се­ни­е­- дамс­ки чо­ра­по­гащ­ник, с кой­то ле­ко се до­кос­ва и по­пи­ва стек­ла­та се боя. Чо­ра­по­гащ­никът изпъл­ня­ва и дру­га, съ­що мно­го важ­на функ­ция – за прецеждане на бо­я­та, пре­ди да се на­лее в ре­зер­во­а­ра на пис­то­ле­та.
- На­чинът на дви­же­ние на пис­то­ле­та и разс­то­я­ни­е­то меж­ду дю­за­та и бо­я­дис­ва­на­та повъ­рхност: те се на­лу­чк­ват в хода на работата, ка­то об­що­ва­лид­но­то пра­ви­ло е пис­то­летът да се дър­жи пер­пен­ди­ку­ляр­но и на разс­то­я­ние 25–30 cм от бо­я­дис­ва­на­та повъ­рхност. Той се дви­жи рав­но­мер­но, ка­то пос­ле­до­ва­тел­но се бо­я­дис­ват ле­ко застъп­ва­щи се иви­ци. Вто­ри­ят пласт боя се на­на­ся, след ка­то пър­ви­ят е напълно изсъх­нал. При бо­я­дис­ва­не на по-го­ле­ми пло­щи се пре­поръч­ва кръс­тос­ва­не на иви­ци­те боя в раз­лич­ни­те сло­е­ве.
Съвет:
При бо­я­дис­ва­не в зак­ри­ти по­ме­ще­ния фи­но разп­ра­ше­ни­те кап­чи­ци боя, по­доб­но на мъг­ла, се разп­ро­ст­ра­ня­ват във въз­ду­ха, дос­ти­гат и до най-закътаните кът­че­та на по­ме­ще­ни­е­то и по­леп­ват вър­ху всич­ки пред­ме­ти. Не­ряд­ко боядис­ва­не­то с пис­то­лет отнема само минути, които са не­из­ме­ри­мо крат­ки в срав­не­ние с вре­ме­то, не­об­хо­ди­мо за по­чис­т­ва­не­ на за­ца­па­ни­те с боя пред­ме­ти. Покрийте ги предварително, за да не берете после ядове! 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ?

Ние ви предлагаме от двата вида пистолети за боядисване: електрически и пневматични /за компресори/, като електрическите са повече. Моделите са с широко разнообразие в техническите показатели. Мощностите варират в диапазона от 70W до 630W, а обемите на резервоарите- от 600 мл до 1300 мл. Вариативност има и в цените, и в марките на производителите. Преобладават моделите на лидер в бранша като WAGNER. Имаме и пистолети на BOSCH, BLACK & DECKER, RAIDER и други.
Почти всички наши предложения са на пистолети с долно разположен резервоар. Предимствата на това конструктивно изпълнение пред горния резервоар са в по-големия обем и възможността за боядисване на по-силно наклонени плоскости, без да има опасност боята да прокапе от резервоара.
В персоналните описания на пистолетите можете да получите по-пълна представа за характеристиките им и каква работа могат да ви свършат.

Реклама