Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка 0700 10 321 0875 303 000

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

imgpsh-fullsize-anim_496x330_crop_478b24840a

Томболи и Акции

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА и УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА „20 години Masterhaus”

КАК ДА ИГРАЕШ: 

 1. Сканирай твоята карта
 2. Участвай за 1 от 2 TOYOTA YARIS
 3. Завърти колелото за още хиляди награди

В Играта участват всички издадени и валидни:

 • Клиентски карти MASTERHAUS пластика
 • Дигитални клиентски карти MASTERHAUS, генерирани от приложението Cardbox
 • Клиентски карти за игра „20 години MASTERHAUS“

Наградният фонд включва:

2 бр. нови леки автомобили марка „Toyota”, модел: „Yaris ”, 1.5 hybrid Xtra Chic; 7 броя прахосмукачки Philips; 7 броя газови барбекюта Weber; 20 броя Bosch GO винтоверти; 7 броя ваучери по 500лв. за пазаруване в MASTERHAUS; 140 броя ваучери по 100 лв. за пазаруване в MASTERHAUS; рекламни продукти: химикали, торби, ролетки, възглавници за плаж, джобни инструменти.

Период на промоцията: 15.04-15.09.2022 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА и УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

„20 години Masterhaus”

        

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

1.1. ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА  „20 години Masterhaus” e организирана от “БОШНАКОВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, СПЗ к/с “Славейков”, хипермаркет “Мастерхаус”, с ЕИК № 102082965, представлявано от управителя Павел Николов Бошнаков за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА.

1.2. Играта се организира и провежда от Организатора самостоятелно, като някои от дейностите може да бъдат възлагани на трети лица (както е посочено по-долу). Организаторът осигурява техническите средства за провеждане на Играта, както и предметните награди за печелившите участници.

1.3. Информация за ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА - „20 години Masterhaus” ще бъде разпространена чрез радио, външна и печатна реклама, плакати и POS материали в търговските обекти и на www.masterhaus.bg, както и на facebook страницата на MASTERHAUS.

 

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

Промоционалната игра се организира и провежда на територията Р България, в рамките на работното време и на територията на всеки физически строителен хипермаркет MASTERHAUS, собственост на Организатора - “БОШНАКОВ” ЕООД, съответно в гр. Бургас, с. Равда, гр. Приморско, гр. Айтос, и гр. Казанлък (след въвеждането му в законна експлоатация), наричани за краткост „Участващи магазини“.

В промоционалната игра НЕ УЧАСТВАТ клиентите ЗАКУПИЛИ СТОКИ и УСЛУГИ в/от ONLINE (виртуална) платформата за продажби на стоки - www.masterhaus.bg, оперирана от “БОШНАКОВ” ЕООД.

 

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

3.1.  Настоящите Официални правила („Правилата“) определят начина на провеждане на промоционалната игра „20 години Masterhaus” (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията между Организатора (посочен по-горе) и Участниците в Играта (съгласно посоченото по-долу определение).

3.2. Играта предоставя възможност за получаването на моментни награди, както и спечелване на една от големите награди съгласно механизма за участие, описан в настоящите Правила.

3.3. Участниците в промоционалната игра са длъжни да спазват условията и описаните по-долу правила на промоционалната игра, наречени Официални правила на промоционалната игра.

3.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на официалния сайт на Организатора www.masterhaus.bg и на www.facebook.com/masterhaus и ще бъдат достъпни там през целия период на Играта, както и ще бъдат поставени на видно място в съответните магазини.

3.3. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалния сайт на Организатора www.masterhaus.bg

3.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта, като с извършването на което и да е действие за участие в Играта, всеки участник потвърждава, че се е запознал с тях, разбрал ги е и ги прима безусловно.

3.5. С извършването на което и да е действие за участие в Играта, всеки участник потвърждава, че дава неотменимото си съгласие Организатора да събира, ползва и оперира с личните му данни. Отказът да се предоставят необходимите данни води до невъзможност за успешно приключване на регистрацията в Играта.

 

4. СРОК/ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Играта се провежда в периода от 8:30ч. на 15.04.2022г. и завършва в 19.00ч. на 15.09.2022г.

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

5.1. „Участник“ в Играта се нарича всяко:

1. дееспособно физическо лице, български граждани, над 18 години,

2. еднолични търговци или дружества чрез техния управител/ представляващ,

3. физически лица, които имат постоянно местожителство в Р България,

4. чужди юридически лица с клон в Р България,

всеки от горните притежаващ и ползващ валидна MASTERHAUS клиентска карта, който участник в периода на Играта изпълни следните условия:

(а) посети някой от Участващите магазини;

(б) сканира своята MASTERHAUS клиентска карта на някоя от машините за участие („Игрова машина“), разположени преди търговската зала и в нея, за да се идентифицира в системата;

(в) потвърди участие като приеме изрично настоящите Правила, копие от които ще бъде представено на екрана на Игровата машина.

5.2. Организаторът си запазва правото да не допусне до участие лица, които не са изпълнили условията по точка 5.1 от настоящите Правила.

5.3. Участието в Играта Е БЕЗПЛАТНО И НЕ е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора или трети лица.

5.4. Всеки Участник регистрирал се за участие за някоя от големите награди може да спечели моментна допълнителна награда и да участва при тегленето на Големите награди;

5.5. Всеки Участник с клиентска карта може да се регистрира за участие в Играта само веднъж на ден, в който и да е физически строителен хипермаркет MASTERHAUS, всеки ден до края на Играта. Всеки Участник с регистрираната си клиентска карта може да спечели една моментна допълнителна награда през един и същи календарен ден.

5.6. В тегленето на допълнителни моментни награди и Големите награди нямат право да участват управителите и служителите на Организатора и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

5.7. Клиенти на ОНЛАЙН платформата на MASTERHAUS не участват в томболата.

 

6. ИЗДАВАНЕ НА MASTERHAUS клиентски карти

6.1. В Играта участват всички издадени и валидни клиентски карти тип пластика с отстъпка MASTERHAUS.

6.2. В Играта участват всички предварително или моментно издадени и валидни дигитални клиентски карти MASTERHAUS с отстъпка и/или без отстъпка генерирани от приложението Cardbox на фирма „Кардбокс“ АД (съвместимо с мобилни устройства с IOS и Android, което Участник може да изтегли свободно от App Store за IOS или от Google play за Android.).

6.3. В Играта участват всички предварително или моментно издадени и валидни клиентски карти MASTERHAUS тип „картонена без отстъпка“ издадени на Сектор „Инфрмация“ във всеки един от „Участващите магазини“.

6.4. При издаване на клиентска карта MASTERHAUS, се изисква следната информация: име, и фамилия на клиент; електронен адрес (ако има такъв); телефон за връзка – за физически лица, респ. наименование, седалище и адрес на управление, еик №, МОЛ, електронен адрес (ако има такъв) , телефон за връзка – за търговците. Всички данни се записват от участника в стандартен формуляр за съгласие, отговарящ на GDPR.

6.5 Новоиздадени карти могат да участват в Играта след необходимото техническо време за тяхното регистриране и обработка в системата на Организатора (приблизително до 24ч.).

6.6. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участник е предоставил грешно написани, неверни, невалидни, непълни, неточни или нечетливи данни при издаване на клиентска карта MASTERHAUS.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА и ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. След успешна регистрация за участие в тегленето на Големите награди софтуерът на Игралната машина ще даде възможност на Участника да завърти дигиталното колело на късмета като софтуерът определя на момента на случаен принцип дали Участникът печели и каква моментна допълнителна награда или не печели.

7.2. Участникът ще бъде уведомен дали печели и каква моментна допълнителна награда чрез съобщение на екрана на Игралната машина. Едновременно с това, Игралната машина ще  отбележи това в клиентската му карта MASTERHAUS и ще го покани да посети сектор „Информация“ на територията на съответния Участващ магазин.

7.3. При спечелване на моментна допълнителна награда Печелившите Участници могат да вземат съответната спечелена допълнителна награда от обособените за тази цел места на територията на съответния Участващ магазин на сектор „Информация“.

7.4. При спечелване на допълнителна моментна награда Печелившите Участници могат да вземат съответната спечелена награда като представят клиентската си карта MASTERHAUS и удостоверят личните си данни на обслужващия ги служител, както и попълнят и подпишат приемно-предавателен протокол, ако наградата е налична или ще я получат в Сектор „Информация“ в Участващият магазин до 3 работни дни от момента на спечелване, ако продукта не е наличен в магазина. Управител на съответния магазин ще организира предаването на наградата. При желание на Печеливш Участник спечелена награда да му бъде изпратена до посочен от него адрес, разходите за транспорт са за сметка на Печелившия Участник.

7.5. Ако Печеливш Участник не потърси или не получи наградата си в срок от 14 /четиринадесет/ дни, правото да бъде получена Наградата се погасява.

7.6. Големите награди: Двете големи награди ще бъдат изтеглени на 17ти септември 2022г. от 11ч. на територията на хипермаркет Masterhaus гр. Бургас в присъствието на Нотариус. Печелившите Участници ще бъдат изтеглени от Нотариус на произволен принцип чрез специализиран международно сертифициран удостоверителен софтуеър, като освен печелившите ще бъдат обявени и техните подгласници.

7.7. Спечелилите голяма награда, ще могат да я получат на сектор „Информация“ на територията на хипермаркет Masterhaus гр.Бургас, най-късно до 15 дни след официалното им изтегляне и обявяване, а най - рано 3 /три/ дни след деня на представяне от Печелившите Участници на всички необходими документи за регистрация в КАТ. При отказ да бъде получена Наградата, правото за нейното получаване се погасява.

7.8. Печелившите Участници ще бъдат обявени със списъци, които могат да бъдат открити на www.masterhaus.bg. Списъците ще бъдат обновявани еднократно в календарна седмица. Организаторът ще направи опит да извести печелившите участници чрез едно телефонно обаждане на посоченият в клиентската карта MASTERHAUS телефонен номер, като същият няма задължение и/или отговорност да съобщи на печелившите участници по този метод за спечелената голяма награда. Получаването на Наградата трябва да се осъществи до посочения в чл.7.7. краен срок. В случай, че до тази дата не бъдат уредени всички административни въпроси и/или не бъде подписан договорът за прехвърляне на собствеността и предаване владението на Наградата, правото да бъде получена Наградата се погасява.

7.9. Ако Печеливш Участник не потърси или не получи наградата си до крайния срок, посочен в чл.7.7. от правилата, същата ще бъде връчена на следващия изтеглен подгласник. Това правило се прилага еднократно. Получаването на Наградата от подгласника трябва да се осъществи в нов срок по чл.7.7. В случай, че до крайната дата по чл.7.7. от правилата не бъдат уредени всички административни въпроси и/или не бъде подписан договорът за прехвърляне на собствеността и предаване владението на Наградата, правото да бъде получена Наградата се погасява.

7.10. Непотърсена допълнителна моментна награда в съответния хипермаркет до крайната дата по чл.7.5. от правилата, или  непотърсени големи награди в хипермаркет Masterhaus гр.Бургас до крайната дата по чл.7.7, респ. чл.7.9. от правилата се връщат в “БОШНАКОВ” ЕООД.  Организаторът няма задължение да съхранява за неограничен период наградите.

7.11. Печеливш Участник може да получи Голяма Награда САМО след уреждането на всички административни въпроси, свързани с прехвърляне на собствеността и предаване владението върху нея. Административните разходи по прехвърлянето, регистрацията, застраховане на Наградата ще бъдат поети от Печелившия Участник. ОРГАНИЗАТОРЪТ няма да поема, данъци, такси, вкл. нотариални, застраховки (вкл. каско и гражданска отговорност) и премии, в случай че такива са изискуеми от действащото българско законодателство и/или поискани от Печеливш Участник. Ако същият откаже и/или не ги заплати в срока по чл.7.7. респ. чл.7.9. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да връчи наградата на подгласника.

7.12. Наградата се получава лично от Печеливш Участник/подгласника. ОРГАНИЗАТОРЪТ не поема пътните и квартирните разходи, разходи за превоз на Наградата, и др. необходими във връзка с получаване на Наградата.

 

8. НАГРАДИ

Участието в Играта дава възможност за спечелване на следните награди:

8.1. Големи награди

2 бр. нови леки автомобили марка „Toyota”, модел: „Yaris ”, 1.5 hybrid Xtra Chic.

8.2. Допълнителни моментни награди:

 • 7 броя прахосмукачки Philips
 • 7 Броя газови барбекюта Weber
 • 20 Броя винтоверт Bosch GO
 • 7 броя ваучери по 500лв. за пазаруване в Masterhaus
 • 140 броя ваучери по 100 лв. за пазаруване в Masterhaus
 • Рекламни материали: химикали (2000 броя), торби (900 броя), ролетки (900 броя), възглавници за плаж (740 броя) , джобни инструменти (900 броя) с логото на Masterhaus до изчерпване на количествата.
  Общо количество на рекламните материали във всички магазини – общо 5 440 бр.

9. ДРУГИ

9.1. С извършването на което и да е действие за участие в промоционалната игра „20 години Masterhaus”, всеки участник потвърждава, че дава неотменимото си съгласие (и се съгласява да потвърди това в писмен вид при нужда) Организаторът и действащите от негово име лица да го снимат, да ползват за търговските си цели, вкл. и публично, името и негови снимки и изображения, гласа и/или образа му за рекламни, търговски и/или популяризационни цели (включително, но не само, обявяване на статута му на Печеливш) без допълнително възнаграждение във всякакви медии, които са известни понастоящем или предстои да бъдат открити в бъдеще, по целия свят, включително в Интернет, без ограничение във времето и без да е необходимо предварително известие, преглед или одобрение както и при връчването на наградата за рекламни и информационни мероприятия, без да му се дължи каквити и да било допълнително или друго заплащане и/или обезщетение неограничено във времето.

9.2. С попълването на необходимите данни и издаване на дигитална или физическа клиентската карта MASTERHAUS и регистрирането й за участие в промоционалната игра „20 години Masterhaus”, Участниците приемат изцяло настоящите Правила и потвърждават, че Организаторът, както и други подизпълнители, участващи в промоционалната игра или предоставящи Награда, заедно с всичките им длъжностни лица, директори, служители, представители и агенти (наричани заедно „Освободени лица“), не носят никаква отговорност за каквито и да било телесни повреди, включително но не само смърт, телесно увреждане или имуществени щети, претърпени от което и да било лице, които изцяло или отчасти, пряко или косвено са резултат от приемането, притежанието, употребата на или злоупотребата с Награда или участие в тази Игра и свързаните с нея дейности, като Участниците освобождават от отговорност Освободените лица във връзка с горното, както и във връзка с каквито и да било печатни, производствени, технически, типографски, човешки или други грешки в отпечатването, предлагането или обявяването на Награда.

 

10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на Играта - “БОШНАКОВ” ЕООД не се задължава да води кореспонденция с лица, чиито номера на клиентската карта MASTERHAUS не са изтеглени.

10.2. Организаторът на Играта няма да бъде привличан като страна в спорове за собственост на награди или клиентски карти MASTERHAUS.

10.3. Организаторът не носи отговорност за дефекти или забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В такива случаи Организаторът може само да предостави на Печелившия информация за съответния външен партньор и Печелившият е длъжен да се обърне директно към него.

10.4. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън контрола на Организатора, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, счупване/повреждане на Игрова машина, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

10.5. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

10.6. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участник по своя собствена преценка, когато установи, че някое от настоящите Правила не е спазено или при установяване на опити за манипулиране на Играта.

10.7. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

 

11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събрани по време на Играта. “БОШНАКОВ“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и като такъв се задължава да обработва личните данни на Участниците в Играта, в съответствие с изискванията на ОРЗД и Закона за защита на личните данни. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личните данни на участниците в Играта и да ги използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство.

Можете да се свържете с нашият служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:

“БОШНАКОВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, СПЗ к/с “Славейков”, хипермаркет “Мастерхаус”, с ЕИК № 102082965, Отговорник по защита на личните данни, тел. +359 56 857022; E-Mail: [email protected]

Организаторът събира лични данни специално за целите на Играта. За целите на управление на Играта се използват лични данни, които Участниците вече са предоставили при регистрация на дигитални или физически клиентски карти MASTERHAUS.

Организаторът събира, съхранява, обработва и използва лични данни, вписани в досието на клиентски карти MASTERHAUS („лични данни”) в собствената си ЕРП система. Организаторът ще използва тези данни за целите на Играта, както и за административни цели с оглед дългосрочно обслужване на клиентите, за предоставяне на персонализирани услуги за клиента и/или картодържатели, специално подготвени или персонализирани търговски промоции, участие в програми за лоялност, както и за проучвания на пазара или нагласите и мненията. Организаторът може да използва лични данни също и за да предостави информация при нужда от изтегляне на продукти, в съответствие с приложимите законови изисквания. В последния случай Организаторът може да използва всички подходящи и налични комуникационни канали като писма, електронна поща, SMS, телефонни обаждания и др. с цел да осигури сигурността на своите клиенти.

С цел удостоверяване на самоличността на Печелившите или техните представители, Организаторът ще обработва личните им данни съдържащи се в личните им карти. Тази обработка е базирана на ЗОДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, Зсч. и на дадено доброволно и изрично съгласие от Участника. С избирането на бутона „Приемам“, Участниците доброволно дават изричното си съгласие Организаторът да използва и обработва техните лични данни за целите на участието им в Играта. Организаторът няма да предоставя лични данни на трети страни. Събраните лични данни могат да бъдат разкрити единствено на държавни органи по въпроси от тяхната компетентност.

Съгласно ОРЗД, Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

В допълнение всеки Участник има право да подаде жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на комисията: https://www.cpdp.bg

Връзка с Отговорника може да бъде осъществена чрез: тел.+35956857022; E-Mail: [email protected]

 

12. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

Замяната на наградите срещу други или срещу паричния им еквивалент не се допуска.

 

13. ТАКСИ

13.1. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци, застраховки или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.

13.2. Награди с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

 

14. ИЗВЕСТЯВАНЕ

Имената на спечелилите Голяма награда ще бъдат публикувани на официалния уеб-сайт на MASTERHAUS на www.masterhaus.bg, както и във facebook страницата на MASTERHAUS в сроковете по гл. 7 от Правилата.

 

15. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

15.1. Организаторът си запазва правото по всяко време едностранно да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, без предизвестие към участниците, ако за него настъпят материални загуби, възникнат технически или юридически причини, нарушения на правилата или форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на Играта по причини, независещи от неговата воля да продължи настоящата Игра.

В този случай Организаторът ще информира своевременно за това Участниците чрез уебсайта си или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация.

На участниците няма да бъде давана компенсация под никаква форма и стойност за извършени действия за участие в Играта.

15.2. Участник в Играта може да изиска анулирането на регистрацията и приключване на участието му в Играта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си като се свърже с Организатора чрез: тел.+35956857022; E-Mail: [email protected]

 

16. СЪДЕБЕН СПОР

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в нея ще се  решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от съответния по подсъдимост Бургаски Районен или Бургаски Окръжен Съд.

 

17. Настоящите Правила важат за целия период на провеждане на Играта, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след актуализиране на софтуера на Игровите машини и публикуването им на официалния уеб-сайт на MASTERHAUS: www.masterhaus.bg, както и във facebook страницата на MASTERHAUS и сектор Информация на съответния търговския обект МАСТЕРХАУС. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

 

18. Последно изменение на Правилата в сила от 12.04.2022.