Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка 0700 10 321 0875 303 000

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

sm_496x330_crop_478b24840a

Томболи и Акции

Великденски Master клас

Уважаеми клиенти и приятели,


Верига строителни хипермаркети Masterhaus организират предпразнично събитие за всички жители и гости на град Бургас. 

По повода са предвидени интересни занятия, множество подаръци и тематична игра с томбола- "Остави своето Великденско пожелание”.

Всички желаещи да присъстват на събитието очакваме на 28-ми април 2016 година от 13:00 до 16:00 часа на Часовника пред Община Бургас, където ще се проведе великденски MASTER КЛАС за деца – изработване на великденска украса и боядисване на яйца с водоразредими екологични чисти бои на COLORLAK. 

Ще боядисваме заедно най-голямото яйце в региона с размер 150 х 100 см , а всеки който остави своето послание върху яйцето ще има възможност да участва в томболата с награда за спечелване на пикник одеяло и пикник кошница.

Томболата е с продължителност от 13:00 до 16:00 часа и в нея ще могат да участват всички посетители, оставили своето послание върху нашето внушително яйце.

Заповядайте, нека всички заедно се насладим на пъстроцветно празнично настроение!

 

Томбола с награда                 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА и УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА с ТОМБОЛА

Остави своето Великденско пожелание и се включи в томболата

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта “ Остави своето Великденско пожелание“ e организирана от “БОШНАКОВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, СПЗ к/с “Славейков”, хипермаркет “Мастерхаус”, с ЕИК № 102082965, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.

1.2 Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата www.facebook.com/masterhaus, както и на интернет адрес www.masterhaus.bg („Официални правила“).

1.3 Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата www.facebook.com/masterhaus, както и на интернет адрес www.masterhaus.bg.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Играта се организира и провежда само за територията на Р. България.

2.2 Играта се провежда във верига строителни хипермаркети, собственост на „БОШНАКОВ” ЕООД, или чрез провеждане на предварително обявено, безплатно събитие извън търговските обекти.
2.3. Играта е отворена за участие за всички пълнолетни и дееспособни български граждани- физически лица, които имат постоянно местожителство в Р България с изключение на служителите на “БОШНАКОВ“ ЕООД и свързани с тази Игра, както и преки членове на семействата им.

2.4. Лица, които не са навършили 18 (осемнадесет) годишна възраст, недееспособни лица или лица с ограничена дееспособност, взели участие в събитието, организирано от „БОШНАКОВ” ЕООД в периода от 13:00ч. до 16:00 ч. на 28.04.2016г. заедно със своите законни представители: родители/близки/настойници/попечители имат правото да участват в Играта чрез последните.

2.5. В случай че спечелилият участник не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител.

2.6. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт от Организатора.

НАГРАДАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА ЗА ПАРИЧНАТА Й РАВНОСТОЙНОСТ.

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

3.1. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и описаните по-долу правила на играта, наречени Официални правила на играта.

3.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на официалния сайт на фирмата www.masterhaus.bg и на www.facebook.com/masterhaus за целия период на играта.

3.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва официалните правила на играта, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалния сайт на фирмата www.masterhaus.bg и на фейсбук страницата www.faceboook.com/masterhaus .

3.4. С участието си в томболата участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Томболата, като с извършването на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че се е запознал с тях, разбрал ги е и ги прима безусловно.

3.5. С извършването на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че дава неотменимото си съгласие Организатора да събира, ползва и оперира с личните му данни. Отказът да се предоставят необходимите данни води до невъзможност за успешно приключване на регистрацията в Томболата.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

4.1 Играта започва на 28.04.2016 г. в 13:00 ч. и завършва в 16:00 ч. на 28.04.2016г.
Играта се провежда в рамките на безплатно Великденско събитие извън търговските обекти, състоящо се съгласно сроковете в т.4.1, на адрес: гр. Бургас, 8000, пред „Часовникът“ – на ъгъла на ул. „Александровска“ и бул. „Богориди“.

5. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1. Участниците трябва да напишат послание върху поставено за целта яйце с размер 150 х 100 см. .

5.2. Написаното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез свои служител написаното от участниците съдържание. Последният, от страна на Организатора има правото да заличава всеки коментар, пожелание, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания.

5.3. Всеки Участник, спазил условията, описани в т.5.1 и 5.2, ще получи талон за участие от служител на „БОШНАКОВ“ ЕООД.

5.4. За да бъде прието за валидно участие в томболата, е необходимо коректно и пълно попълване на задължителните полета, намиращи се на гърба на Талон за участие.

5.5. Талони, които не съдържат горните данни, или същите са неверни или нечетливи се считат за невалидни и не участват в томболата. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил грешно написани, неверни, невалидни, непълни, неточни или нечетливи данни.

5.6. За периода на промоцията ще се извърши едно тегление, като отварянето на запечатаната урни и тегленето ще бъдат извършени в строителен хипермаркет „MASTERHAUS”  гр. Бургас на 03.05.2016г., в 10 часа в присъствието на нотариус.

5.7. Информация за промоцията може да бъде разпространена чрез радио и печатна реклама, Internet, плакати и POS материали в търговския обект и нwww.masterhaus.bg, както и на facebook страницата на MASTERHAUS.

5.8. Всички участници се обвързват безусловно и неотменимо с Официалните правила, публикувани на www.masterhaus.bg, facebook страницата на MASTERHAUS и на мястото на провеждане на безплатното събитие.

6. НАГРАДА И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДАТА.

6.1. Наградният фонд включва:

- 1 бр. одеяло за пикник+ 1 бр. пикник кошница (наричан по-долу „Награда/та“)

6.2. За получаване на Наградата спечелилият участник следва в срок от 10 (десет) работни дни да се свърже с Организатора на Играта като изпрати лично съобщение на Facebook страницата www.facebook.com/masterhaus със следната информация: три имена, адрес и телефон за връзка.

6.3. Печелившият следва да подпише приемо-предавателен протокол при нейното получаване.

6.6. В случай че Награда бъде спечелена от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично съгласие за приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител.

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1.Спечелилият награда, ще може да я получи на сектор Информация в търговския обект MASTERHAUS гр.Бургас, най-късно до 15 дни след официалното изтегляне и обявяване, а най - рано в деня следващ деня на тегленето. При отказ да бъде получена Наградата, правото за нейното получаване се погасява.

7.2. Печелившето лице ще бъде обявено със списък, които може да бъде откритит на сектор Информация на търговския обект MASTERHAUS в гр. Бургас, както и на www.masterhaus.bg и facebook страницата на MASTERHAUS. Печелившият участник ще бъде изтеглен на произволен принцип. Организатора ще направи опит да извести печелившия участник чрез едно телефонно обаждане на посоченият от участника на талона телефонен номер, като същият няма задължение и/или отговорност да съобщи на печелившите участници по този метод за спечелената награда. Получаването на Наградата трябва да се осъществи до посоченият в чл.7.1. краен срок. В случай, че до тази дата не бъдат уредени всички административни въпроси и/или не бъде подписан договорът за прехвърляне на собствеността и предаване владението на Наградата, правото да бъде получена Наградата се погасява.

7.3. Ако печелившият не потърси или не получи наградата си до крайният срок посочен в чл.7.1. от правилата, същата ще бъде връчена на следващият изтеглен подгласник. Това правило се прилага еднократно. Получаването на Наградата от подгласника трябва да се осъществи в нов срок по чл.7.1. В случай, че до крайната дата по чл.7.1. от правилата не бъдат уредени всички административни въпроси, правото да бъде получена Наградата се погасява.

7.4. Непотърсени награди в съответния хипермаркет до крайната дата по чл.7.1. от правилата, се връщат в “БОШНАКОВ” ЕООД. Организаторът няма задължение да съхранява за неограничен период наградите.

8. ДРУГИ

8.1 С включването си в Играта, всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

8.2. С извършването на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че дава неотменимото си съгласие (и се съгласява да потвърди това в писмен вид при нужда) Организатора и действащите от негово име лица да го снимат, да ползва за търговските си цели, вкл. и публично името и негови снимки и изображения, гласа и/или образа му за рекламни, търговски и/или популяризационни цели (включително, но не само, обявяване на статута му на Печеливш) без допълнително възнаграждение във всякакви медии, които са известни понастоящем или предстои да бъдат открити в бъдеще, по целия свят, включително в Интернет, без ограничение във времето и без да е необходимо предварително известие, преглед или одобрение както и при връчването на наградата за рекламни и информационни мероприятия, без да му се дължи каквото и да било допълнително или друго заплащане и/или обезщетение неограничено във времето.

8.3 Участниците могат да се свържат с Организатора, както чрез лично съобщение във Facebook страницата www.facebook.com/masterhaus, така чрез контактна форма на адрес: www.masterhaus.bg/bg/contacts

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1.Организаторът нa играта- “БОШНАКОВ” ЕООД не се задължава да води кореспонденция с лица, чиито имена не са изтеглени.

9.2. Организаторът на играта няма да бъде привличан като страна в спорове за собственост на награди, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с игрaтa.

9.3. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора.

9.4. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

10.1 Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на играта.

10.2 Фирма “БОШНАКОВ“ ЕООД е вписана в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен №136124 към Комисията за защита на личните данни. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство.

10.3. Организаторът събира, съхранява, обработва и използва персоналната информация, вписана в Талоните („лични данни”). Организаторът ще използва тези данни за целите на Томболата, както и за административни цели с оглед дългосрочно обслужване на клиентите, за предоставяне на персонализирани услуги за клиента и/или картодържатели, специално подготвени или персонализирани търговски промоции, участие в програми за лоялност, както и за проучвания на пазара или нагласите и мненията. Организаторът може да използва лични данни също и за да предостави информация при нужда от изтегляне на продукти, в съответствие с приложимите законови изисквания. В последния случай Организаторът може да използва всички подходящи и налични комуникационни канали като писма, електронна поща, SMS, телефонни обаждания и др. с цел да осигури сигурността на своите клиенти.

11. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

Замяната на наградата срещу други или срещу паричния й еквивалент не се допуска.

12. ТАКСИ

Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, свързани с участието в играта, като такси за достъп до интернет и други.

13. ИЗВЕСТЯВАНЕ

Имената на печелившите ще бъдат публикувани на официалния уеб-сайт на MASTERHAUS на

www.masterhaus.bg, както и във facebook страницата на MASTERHAUS в сроковете по чл.7.1. от правилата.

14. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

14.1 Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата www.facebook.com/masterhaus и на интернет адрес www.masterhaus.bg

15. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

15.1 Тази игра може да бъде прекратена едностранно от Организатора по всяко време, без предизвестие към участниците, ако за него настъпят материални загуби, възникнат технически или юридически причини, нарушения на правилата или форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на промоцията по причини, независещи от неговата воля да продължи настоящата промоция.

15.2 Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата www.facebook.com/masterhaus и на интернет адрес www.masterhaus.bg

16. СЪДЕБЕН СПОР

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в тази промоция ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от съответния по подсъдимост Бургаски Районен или Бургаски Окръжен Съд.