Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка 0700 10 321 0875 303 000

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

mesec-henkel-april-2018_496x330_crop_478b24840a

Томболи и Акции

Месец на Хенкел в Мастерхаус

В периода 01 април - 30 април 2018 г:

 

 • Купувайте продукти под марките Ceresit, Moment, Loctite, Pattex, Metylan, Tangit от търговските обекти на „Мастерхаус“.
 • Попълнете талон за участие (полетата, намиращи се на листовката за промоцията), като задължително въведете и номера на издадения Ви фискален бон.
 • Попълнените талони оставяйте в специалните кутии за промоцията, разположени в търговските обекти на „Мастерхаус“.
 • В промоцията участват само карти с попълнени ВСИЧКИ полета за участие.
 • Всички коректно попълнени талони участват в тегленето на 30 пакета почистващи и перилни препарати под марките на Henkel. Един участник може да спечели до 3 пакета.
 • Наградите се теглят от независимо жури на 09.05.2018. на принципа „без връщане“, след което печелившите участници ще бъдат уведомявани по телефон.
 • Раздаването на наградите ще става между 10.05.2018. и 18.05.2018. в съответния търговски обект, от който е направена покупката. Моля, пазете фискалния бон!
 • Участник, не потърсил наградата си до 25.05.2018, губи право да получи наградата и Организаторът има право да разпредели непотърсените награди сред резервните печеливши.
 • Промоцията се организира и провежда единствено на територията на търговските обекти на Мастерхаус, в градовете Бургас, Айтос, Приморско, Равда

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
„Месец на Хенкел в Мастерхаус”
на ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ

Участието в играта е обвързано с покупка.


ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „Месец на Хенкел в Мастерхаус” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.


ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: http://www.masterhaus.bg

2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: http://www.masterhaus.bg


ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

Промоцията „Месец на Хенкел в Мастерхаус” се организира и провежда единствено на територията на търговските обекти на Мастерхаус, в градовете Бургас, Айтос, Равда, Приморско.


ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията стартира на 01. април 2018 г. и продължава до 30 април 2018 г. включително.

4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: http://www.masterhaus.bg


ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.

5.2. В промоцията нямат право да участват служителите на Хенкел България, служителите на търговските обекти, в които ще се провежда Промоцията, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.

5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.


ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

Наградaта по промоцията е комплект перилни и почистващи препарати от Henkel, включващ по един брой от следните продукти:

 • Омекотител Silan Soft&Oils Purple 1.5L
 • Перилен препарат (капсули) Persil PMRegBox 14WL 329g
 • Перилен препарат Perwoll renew3D Color 1L
 • Препарат за съдове Pur_GC_Coconut_Milk_700ml
 • Цветоулавящи кърпички K2r Colour Catcher 12x10s
 • Ароматизатор за тоалетна Bref WCGel750
 • Препарат за прозорци Clin Multi-Shine trig 500ml

Организаторът на Промоцията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от изброените инструменти да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на промоцията.


ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукти под марките Ceresit, Moment, Loctite, Pattex, Metylan, Tangit от търговски обекти на „Мастерхаус“.

7.2. Участието в промоцията се осъществява след попълване на талон за участие (полетата, намиращи се на листовката за промоцията).

7.3. Наградите могат да се получат до 25.05.2018 в съответния търговски обект на Мастерхаус, от който е направена покупката.

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се теглят от независимо жури на 09.05.2018. на принципа „без връщане“, след което печелившите участници ще бъдат уведомявани по телефон.

8.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е подробно описан в точка 6.

8.3.Наградите ще се получават по описаният в точка 7.3 ред или друг допълнително уговорен начин срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди при подадена от участник неточна информация за
участие в играта.

8.4. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице. Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешен, неточен или непълен телефонен номер се разпределят между резервни печеливши.


ЧАСТ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент.


ЧАСТ 10 . ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение.

10.2. Организаторът на промоцията не отговаря за погрешно заявена информация от участниците по тази промоция.

10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 7.3, се считат за невалидни.


ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на промоцията е регистриран като администратор на лични данни и поема задължението, съгласно правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка с Промоцията, съгласно условията на изрично
предвиденото съгласие, предоставено във формата за участие.

Събирането и обработката на личните данни се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на томболата.

Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни, на адрес: с.Мировяне, п.к. 1289, София област, Завод за строителни смеси Хенкел България ЕООД, както и на телефон 02/806-39-00 или по електронна поща на адрес [email protected].

Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.

Организаторът и свързани с него лица няма да препращат предоставите лични данни на трети страни, освен за провеждане на томболата и с цел разпращане на наградите и връзка с участниците.

Организаторите ще съхраняват предоставените лични данни за срок от 60 (шестдесет) дни след края на промоцията, след което същите ще бъдат изтрити.


ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.


ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ

14.1. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период 60 календарни дни след края й.