Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка 0700 10 321 0875 303 000

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

bosch-00_496x330_crop_478b24840a

Томболи и Акции

Мasterhaus и BOSCH Техника за живот

Уважаеми клиенти,

От 1-ви април 2016 година имате възможността да участвате в новата томбола, организирана от строителни хипермаркети Мasterhaus и BOSCH Техника за живот , която Ви дава възможност да спечелите чисто нова АКУМУЛАТОРНА ОТВЕРТКА BOSCH IXO V.

Томболата е с продължителност 1 месец и в нея ще могат да участват всички клиенти на магазини Masterhaus гр. Бургас, гр.Приморско ,гр. Несебър и гр.Айтос, закупили продукт  електроинструмент на марката BOSCH в периода  от 1-ви до 30-ти април 2016 година.

За повече информация, прочетете пълните правила и условия на томболата описани по-долу.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА и УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА с ТОМБОЛА

Мasterhaus и BOSCH Техника за живот

1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

1.1. ТОМБОЛАТА Мasterhaus и BOSCH Техника за живот

e организирана от “БОШНАКОВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, СПЗ к/с “Славейков”, хипермаркет “Мастерхаус”, сЕИК № 102082965, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Промоцията се организира и се провежда САМО и ЕДИНСТВЕНО за клиенти на физическите магазини (строителни хипермаркети MASTERHAUS) в гр. Бургас, гр.Приморско, Несебър и Айтос. Клиенти на ONLINE (виртуална) платформата за продажби на стоки www.masterhaus.bg, оперирана от “БОШНАКОВ” ЕООД не участват. Всяка завършена покупка в магазини (строителни хипермаркети MASTERHAUS) на територията на Р България в гр. Бургас, гр.Приморско, гр. Несебър и гр. Айтос,  отговаряща на долните условия може да участва за спечелването на описаните по-долу награди.

2.2. В промоцията участват само продукти – електроинструменти на BOSCH, които се продават на територията на физическите магазини (строителни хипермаркети MASTERHAUS) в гр. Бургас, гр.Приморско, гр. Несебър и гр. Айтос, собственост на “БОШНАКОВ” ЕООД

2.3. Продукти няма да бъдат маркирани със специални символи и знаци.

 

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

3.1. Участниците в томболата са длъжни да спазват условията и описаните по-долу правила на томболата, наречени Официални правила на томболата.

3.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на официалния сайт на фирмата www.masterhaus.bg и на www.facebook.com/masterhaus за целия период на томболата, както и ще бъдат поставени на видно място в съответните магазини.

3.3. Организаторът на томболата си запазва правото да променя или допълва официалните правила на томболата, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалния сайт на фирмата www.masterhaus.bg

3.4. С участието си в томболата участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Томболата, като с извършването на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че се е запознал с тях, разбрал ги е и ги прима безусловно.

3.5. С извършването на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че дава неотменимото си съгласие Организатора да събира, ползва и оперира с личните му данни. Отказът да се предоставят необходимите данни води до невъзможност за успешно приключване на регистрацията в Томболата.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва в 08.00ч. на 01.04.2016 г. и завършва в 20.00ч. на 30.04.2016г.

5. ПРОМОЦИОНАЛНИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

5.1. В промоцията участват само продукти – електроинструменти на марката BOSCH, които се продават на територията на физическите магазини (строителни хипермаркети MASTERHAUS) в гр. Бургас, гр.Приморско, гр. Несебър и гр. Айтос, собственост на “БОШНАКОВ” ЕООД.

5.2. Продукти няма да бъдат маркирани със специални символи и знаци.

5.3. Условия за участие е закупените продукти да са платени, както и да не са върнати в 15-дневния период. В случай на стока, несъответстваща на договора за продажба, която не е могла да бъде поправена, лицата следва да са пожелали да им бъде предоставен нов продукт, а не да бъде възстановена сумата, платена за него.

6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

6.1. Участниците трябва да закупят произволен брой от продуктите - елекстроинструменти  на  марката BOSCH на обща стойност от 79 лв., които се продават на територията на физическите магазини (строителни хипермаркети MASTERHAUS) в гр. Бургас, гр.Приморско, гр. Несебър и гр. Айтос, собственост на “БОШНАКОВ” ЕООД. Един участник може да участва неограничен брой пъти във всеки строителен хипермаркет MASTERHAUS

6.2. Всеки клиент направил покупка  получава един талон за участие от касите на съответния магазин (строителни хипермаркети MASTERHAUS) в гр. Бургас, гр.Приморско, гр. Несебър и гр. Айтос, собственост на “БОШНАКОВ” ЕООД.

 

6.3. За да бъде прието за валидно участие в томболата, е необходимо коректно и пълно попълване на задължителните полета, намиращи се на гърба на Талон за участие.

6.4. Талони, които не съдържат горните данни, или същите са неверни или нечетливи се считат за невалидни и не участват в томболата. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил грешно написани, неверни, невалидни, непълни, неточни или нечетливи данни.

6.5. За периода на промоцията ще се извърши четери тегления, като отварянето на запечатаните урни и тегленията ще бъдат извършени в строителен хипермаркет „MASTERHAUS”  гр. Бургас на 03.05.2016г., в 10 часа в присъствието на нотариус.

6.6. Наградният фонд включва:

Четери броя АКУМУЛАТОРНА ОТВЕРТКА BOSCH  IXO V .

6.7. Информация за промоцията може да бъде разпространена чрез радио и печатна реклама, Internet, плакати и POS материали в търговския обект и нwww.masterhaus.bg, както и на facebook страницата на MASTERHAUS.

6.8. Всички участници се обвързват безусловно и неотменимо с Официалните правила, публикувани на www.masterhaus.bg, facebook страницата на MASTERHAUS и на сектор ИНФОРМАЦИЯ на съответния строителен хипермаркет.

10. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Промоцията е отворена за участие за всички пълнолетни и дееспособни български граждани -физически лица, еднолични търговци или дружества чрез техния управител/ представляващ), физически лица, които имат постоянно местожителство в Р България, чужди юридически лица с клон в Р България, с изключение на служителите на “БОШНАКОВ“ ЕООД и свързани с тази промоция, както и преки членове на семействата им.

Участниците могат да увеличат шансовете си за печалба, като участват повече от веднъж.

НИКОЯ ОТ НАГРАДИТЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА ЗА ПАРИЧНАТА Й РАВНОСТОЙНОСТ.

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1.Спечелилите награда, ще могат да я получат на сектор Информация в търговския обект MASTERHAUS гр.Бургас, най-късно до 15 дни след официалното им изтегляне и обявяване, а най - рано в деня следващ деня на тегленето. При отказ да бъде получена Наградата, правото за нейното получаване се погасява.

7.2. Печелившите лица ще бъдат обявени със списъци, които могат да бъдат открити на сектор Информация на търговския обект MASTERHAUS в гр. Бургас, гр.Приморско, гр. Несебър и гр. Айтос, както и на www.masterhaus.bg и facebook страницата на MASTERHAUS. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на произволен принцип. Организатора ще направи опит да извести печелившите участници чрез едно телефонно обаждане на посоченият от участника на гърба на касовия бон телефонен номер, като същият няма задължение и/или отговорност да съобщи на печелившите участници по този метод за спечелената награда. Получаването на Наградата трябва да се осъществи до посоченият в чл.7.1. краен срок. В случай, че до тази дата не бъдат уредени всички административни въпроси и/или не бъде подписан договорът за прехвърляне на собствеността и предаване владението на Наградата, правото да бъде получена Наградата се погасява.

7.3. Ако печелившият не потърси или не получи наградата си до крайният срок посочен в чл.7.1. от правилата, същата ще бъде връчена на следващият изтеглен подгласник. Това правило се прилага еднократно. Получаването на Наградата от подгласника трябва да се осъществи в нов срок по чл.7.1. В случай, че до крайната дата по чл.7.1. от правилата не бъдат уредени всички административни въпроси и/или не бъде подписан договорът за прехвърляне на собствеността и предаване владението на Наградата, правото да бъде получена Наградата се погасява.

7.4. Непотърсени награди в съответния хипермаркет до крайната дата по чл.7.1. от правилата, се връщат в “БОШНАКОВ” ЕООД. Организаторът няма задължение да съхранява за неограничен период наградите.

7.5. Печелившият може да получи Наградата САМО след представяне на оригинален касов бон и уреждането на всички административни въпроси, свързани с прехвърляне на собствеността и предаване владението върху нея. Административните разходи по прехвърлянето на Наградата ще бъдат поети от Печелившия. ОРГАНИЗАТОРА няма да поема, данъци, такси и премии, свързани с каквито и да е застраховки (вкл. каско и гражданска отговорност), в случай че такива са изискуеми от действащото българско законодателство и/или поискани от Печелившия. Ако същият откаже и/или не ги заплати ОРГАНИЗАТОРА има право да връчи наградата на подгласника.

7.6. Наградата се получава лично от Печелившия/подгласника. ОРГАНИЗАТОРА не поема пътните и квартирните разходи, необходими във връзка с получаване на Наградата.

8. ДРУГИ

8.1. С извършването на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че дава неотменимото си съгласие (и се съгласява да потвърди това в писмен вид при нужда) Организатора и действащите от негово име лица да го снимат, да ползва за търговските си цели, вкл. и публично името и негови снимки и изображения, гласа и/или образа му за рекламни, търговски и/или популяризационни цели (включително, но не само, обявяване на статута му на Печеливш) без допълнително възнаграждение във всякакви медии, които са известни понастоящем или предстои да бъдат открити в бъдеще, по целия свят, включително в Интернет, без ограничение във времето и без да е необходимо предварително известие, преглед или одобрение както и при връчването на наградата за рекламни и информационни мероприятия, без да му се дължи каквити и да било допълнително или друго заплащане и/или обезщетение неограничено във времето.

8.2. С извършването на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че дава неотменимото си съгласи наградните вещи да бъдат брандирани за срок от 2 години с рекламни лога и надписи на организатора, неговата търговска марка и др. обозначителни и рекламни стикери. За същите няма право на никакво право на заплащане и/или обезщетение неограничено във времето. Същият безусловно се задължава да не ги премахва и да ги опазва за срок от 2 години и ако не стори това Организатора има право на справедливо обезщетение.

8.3. С попълването на Талон за участие, Участниците приемат изцяло настоящите Правила и потвърждават, че Организатора, както и други подизпълнители, участващи в Томболата или предоставящи Наградата, заедно с всичките им длъжностни лица, директори, служители, представители и агенти (наричани заедно „Освободени лица“), не носят никаква отговорност за каквито и да било телесни повреди, включително но не само смърт, телесно увреждане или имуществени щети, претърпени от което и да било лице, които изцяло или отчасти, пряко или косвено са резултат от приемането, притежанието, употребата на или злоупотребата с Наградата или участие в тази Томболата и свързаните с нея дейности, като Участниците освобождават от отговорност Освободените лица във връзка с горното, както и във връзка с каквито и да било печатни, производствени, технически, типографски, човешки или други грешки в отпечатването, предлагането или обявяването на Наградата.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1.Организаторът на промоцията- “БОШНАКОВ” ЕООД не се задължава да води кореспонденция с лица, чиито имена не са изтеглени.

9.2. Организаторът на томболата няма да бъде привличан като страна в спорове за собственост на награди от промоцията.

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Фирма “БОШНАКОВ“ ЕООД е вписана в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен №136124 към Комисията за защита на личните данни. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство.

Организаторът събира, съхранява, обработва и използва персоналната информация, вписана в Талоните („лични данни”). Организаторът ще използва тези данни за целите на Томболата, както и за административни цели с оглед дългосрочно обслужване на клиентите, за предоставяне на персонализирани услуги за клиента и/или картодържатели, специално подготвени или персонализирани търговски промоции, участие в програми за лоялност, както и за проучвания на пазара или нагласите и мненията. Организаторът може да използва лични данни също и за да предостави информация при нужда от изтегляне на продукти, в съответствие с приложимите законови изисквания. В последния случай Организаторът може да използва всички подходящи и налични комуникационни канали като писма, електронна поща, SMS, телефонни обаждания и др. с цел да осигури сигурността на своите клиенти.

11. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

Замяната на наградите срещу други или срещу паричния им еквивалент не се допуска.

12. ТАКСИ

Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградата.

 

13. ИЗВЕСТЯВАНЕ

Имената на печелившите ще бъдат публикувани на официалния уеб-сайт на MASTERHAUS на www.masterhaus.bg, както и във facebook страницата на MASTERHAUS и Отдел Информация на съответния търговския обект МАСТЕРХАУС в сроковете по чл.7.1. от правилата.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Тази промоция може да бъде прекратена едностранно от Организатора по всяко време, без предизвестие към участниците, ако за него настъпят материални загуби, възникнат технически или юридически причини, нарушения на правилата или форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на промоцията по причини, независещи от неговата воля да продължи настоящата промоция. На участниците няма да бъдат връщани талони и няма да бъде давана компенсация под никаква форма и стойност.

15. СЪДЕБЕН СПОР

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в тази промоция ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от съответния по подсъдимост Бургаски Районен или Бургаски Окръжен Съд.