Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понедельник – Пятница с 8:00 до 17:00
Телефон за връзка Обади се 0700 10 321

Вызов универсального номера взимается в соответствии с вашим тарифным планом до 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

УКАЗАНИЯ

за подаване на информация за нарушения съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Оправомощените от закона лица могат да подадат сигнал, ако В ПЕРИОД ДО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 2 ГОДИНИ ПРЕДИ ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛА на работното си място са станали свидетели на:

 • Нарушения на българското законодателство или на такива в областта на:

  а) обществените поръчки;
  б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
  в) безопасността и съответствието на продуктите;
  г) безопасността на транспорта;
  д) опазването на околната среда;
  е) радиационната защита и ядрената безопасност;
  ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
  з) общественото здраве;
  и) защитата на потребителите;
  к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
  л) сигурността на мрежите и информационните системи.
 • Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
 • Нарушения на правилата на вътрешния пазар Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи.
 • Нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане.
 • Извършено престъпление от общ характер, за което сте узнали във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
 • Нарушения на българското законодателство в областта на:
  а) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
  б) трудовото законодателство;
  в) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

Можете да използвате приложения Формуляр (образец) и да подадете сигнал по следните начини:

 • В административен офис, находящ се в гр. Бургас, Северна промишлена зона, хипермаркет MASTERHAUS (в кутия със специална маркировка);
 • На Е-mail: [email protected];
 • На телефон: +359 888 810 009;
 • Лично пред адвокат Христо Ал. Христов, вписан в Адвокатска колегия, на служебен адрес:
  гр. Бургас, ул. "Левски" №40, ет.1.

Всички сигнали се регистрират и разглеждат от адвокат Христов. По този начин, Вашата анонимност е гарантирана!

Имайте предвид, че:

 • По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
 • Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
 • Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

Реклама